Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Studio Stouthandel geleverde producten en diensten. Esther Verhoef is namens Studio Stouthandel, gevestigd op Lopikerweg Oost 44, 3411 JG Lopik, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt Studio Stouthandel?

Studio Stouthandel verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Persoonsgegevens die Studio Stouthandel van jou nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Studio Stouthandel in ieder geval en ten minste worden verwerkt, zijn:

 • je voor- en achternaam;
 • je bedrijfsnaam;
 • je adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode + woonplaats);
 • je telefoonnummer (mobiel of vast);
 • je e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Verwerkt Studio Stouthandel ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld over je gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische persoonsgegevens of persoonsgegevens betreffende ras. Studio Stouthandel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom heeft Studio Stouthandel je persoonsgegevens nodig?

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Studio Stouthandel, wil ik je goed van dienst kunnen zijn. Ik gebruik je persoonsgegevens om:

 • je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • mijn producten en/of diensten bij je af te leveren.

En verder:

 • als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals voor de belastingaangifte;
 • voor promotie- of marketingdoeleinden die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Studio Stouthandel. Bijvoorbeeld om je via mijn nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Studio Stouthandel. Wil je niet benaderd worden via mijn nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven door onderaan in de nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken.

Studio Stouthandel kan je persoonsgegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van je persoonsgegevens?

Bij de verwerking van je persoonsgegevens is Studio Stouthandel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Studio Stouthandel zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring, zodat de tekst aansluit bij de laatste stand van zaken.

Hoelang bewaart Studio Stouthandel je persoonsgegevens?

Studio Stouthandel zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke of andere bewaarvoorschriften zijn. De maximale bewaartermijn van je persoonsgegevens is 5 (vijf) jaar.

Verkoop of verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Studio Stouthandel verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Studio Stouthandel gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Studio Stouthandel gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Studio Stouthandel. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Studio Stouthandel een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar esther (at) stouthandelillustraties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studio Stouthandel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 (vier) weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Studio Stouthandel neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via esther (at) stouthandelillustraties.nl

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en/of over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met me op via esther (at) stouthandelillustraties.nl.

Studio Stouthandel wil je er tot slot op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is opgesteld op 11 november 2023.